Keszthelyi Kórház

KÖZÉRDEKŰ ADATOK- archív

KÖZÉRDEKŰ ADATOK
 

 1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
módosítás dátuma
1. Hivatalos név (teljes név) Keszthelyi Kórház 2017.08.15
2. Székhely 8360 Keszthely,
Ady Endre u. 2.
2017.08.15
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 8360 Keszthely,
Ady Endre u. 2.
2017.08.15
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) (83) 311-060 2017.08.15
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 2017.08.15
6. Központi elektronikus levélcím titkarsag@keszthelyikorhaz.hu
2017.08.15
7. A honlap URL-je www.keszthelyikorhaz.hu 2017.08.15
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Keszthelyi Kórház TitkárságKeszthely,
Ady Endre u. 2.
2017.08.15
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Titkárság 2017.08.15
10. Az ügyfélfogadás rendje Hétköznapokon 9-12 2017.08.15
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) SZMSZ 2017.08.15
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Lásd: Menedzsment 2017.08.15
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Lásd: Gazdasági ellátás 2017.08.15

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Tel: (+36 1) 356-1522
aeek@aeek.hu
http://www.aeek.hu/aeek/
2017.08.15
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
Tel.: (+361) 356-1522.
Fax: (+361) 375-7253
2017.08.15

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Hatályos szabályzatok 2017.10.18
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése NEAK, ANTSZ 2017.08.15
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése egészségügyi szolgáltatás 2017.08.15
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása 2017.08.15
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Házirend 2017.08.15
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Térítési és díjszabályzat
Térítési és díj szabályzat (3) Térítési és díj szabályzat (2)Szabályzat a Keszthelyi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról
2017.09.07
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke 2017.08.15
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2017.08.15
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat  
Iratkezelési szabályzat
2017.10.05
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Térítési és díjszabályzat

 

2017.08.15
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
8. A testületi szerv üléseinek napirendje az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Európai Uniós fejlesztések 2017.08.15
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Aktuális 2017.12.30
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje közérdekű adatok megismerése 2017.09.25
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Keszthelyi Kórház Titkárság 2017.08.15
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) a Főigazgatói Titkárság elérhetőségét a Közérdekű adatokra vonatkozó szabályzat alapján 2017.08.15
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Merekva Gusztáv az Intézeti Adatvédelmi Felelős 2017.08.15
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai az intézmény adattal nem rendelkezik 2017.08.15
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Közérdekű adatok szabályzata 2017.09.25
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél az intézmény még nem rendelkezik ilyen adattal 2017.08.15
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista 2017.08.15
Várólista Lásd: Várólista 2017.08.15
ADR Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó 2017.08.15
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista 2017.08.15
Alapító Okirat Alapító okirat 2017.08.15

 3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása ÁNTSZ ápolás szakfelügyeleti ellenőrzések  2017.08.15
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai ÁSZ ellenőrzés 

ÁSZ ellenőrzés 2018

2017.08.15
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai OEP ellenőrzések 2016

OEP ellenőrzések 2017

OEP ellenőrzések 2018

2017.08.15
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk 2017.08.15
Szakellátási struktúra(intézeti összesítő) Hatályos ÁNTSZ műk. engedély 2016-2017év

Hatályos ÁNTSZ műk. engedély 2016-2017év

Szakellátási struktúra intézeti összesítő (2016-2017)

ÁNTSZ működési engedély 2019

2017.10.15
Fekvő ellátási terület Fekvő ellátási terület 2018

2016. év

2017. év

2017.08.15
Aktív fekvőbeteg-szakellátás kapacitás adatai Keszthelyi Kórház 2019. évi finanszírozási szerződés

2020. finanszírozási év TVK

TVK 2016. év

2017. év

2018.05.01-10.31
2017. év

2017.08.15
Krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás kapacitás adatai TVK 2016. év
2017. év
2018.05.01-10.31
2017.08.15
Járóbeteg-szakellátás kapacitás adatai TVK 2016. év
2017. év
2018.05.01-10.31Finanszírozási szerződés járó 2020. április 01-től

2020. finanszírozási év TVK

2017.08.15
Aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítménye 2015. év

2016. év

2017 év összesített
2017.I. n év.
2017.II. n. év
2017. III.n. év
2017. IV. n. év

Afot 2018 év
Afot 2018.I.n.év
Afot 2018.II.n.év
Afot 2018.III.n.év
Afot 2018.IV.n.ev

Afot 2019.ev
Afot 2019.IV.n.ev
Afot 2019.III.n.ev
Afot 2019.II.n.ev
Afot 2019.I.n.ev

2018.01.04
Krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás teljesítménye 2015. év
2016.év
2017. év összesített
2017.I.n.év
2017.II.n.év
2017.III.n.év

2017.IV.n.év

Kfot 2018.év
2018.I.n.év
2018.II.n.év
2018.III.n.év
Kfot 2018.IV.n.évKfot 2019.ev
Kfot 2019.IV.n.ev
Kfot 2019.III.n.ev
Kfot 2019.II.n.ev
Kftot 2019.I.n.ev
2018.01.04
Járóbeteg-szakellátás teljesítménye 2016. év
2017 év
2017. IV. n.év
2017. III. n.év

2017. II. n.év
2017. I.n.év
Járóbeteg etszb 2018.III.n.evJáróbeteg eta 2018.III.n.evJáróbeteg etszb 2018.I.n.evJáróbeteg eta 2018.I.n.evJáróbeteg eta 2018.II.n.evJáróbeteg etszb 2018.II.n.evJáróbeteg eta 2018.evJáróbeteg etszb 2018.evJáróbeteg etszb 2018.IV.n.evJáróbeteg eta 2018.IV.n.evJarobeteg eta 2019.ev
Jarobeteg etszb 2019.ev
Jarobeteg eta 2019.IV.n.ev
Jarobeteg eta 2019.III.n.ev
Jarobeteg eta 2019.II.n.ev
Jarobeteg eta 2019.I.n.ev
Jarobeteg etszb 2019.IV.n.ev
Jarobeteg etszb 2019.III.n.ev
Jarobeteg etszb 2019.II.n.ev
Jarobeteg etszb 2019.I.n.ev
2018.01.04
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk   2017.08.15
Beruházási statisztika 2015.év 2016.év
2017. I.n.év
2017. II.n.év
2017. III.n.év
2017.IV.n.év
2018.I.n.év
2018.II.név
2018.III.név
2018.IV.név2019.1 n.év
2017.11.10
OSAP  Energiafelhasználási beszámoló OSAP 2016
OSAP 2017
2017.08.15
KSH Környezetvédelmi jelentés 2017.08.15
Nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi,szabadiős szálláshelyekről 2017.08.15

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései 2015. év

2016.év

2017. év

2018. év

2019. év

2018.01.03
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói 2015.év

2016. év

2017. év

 

2017.08.15
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói 2017.08.15

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2015

2016 I. nev

2016 II. nev  

2016 III.nev

2016 IV.nev

2017 I. n. év

 2017 II. n. év

 2017 III. n. év

2018 IV n.év
2018 III. n.év
2018 II. n.ev
2018 I. név 

2019 IV nev
2019 III nev
2019 II nev
2019 I név

2017.10.27
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2015

2016 I. nev

2016 II. nev  

2016 III.nev

2016 IV.nev

 2017 I. n. év

 2017 II. n. év

 2017 III. n. év

2018 IV n.év
2018 III. n.év
2018 II. n.ev
2018 I. név 

2019 IV nev
2019 III nev
2019 II nev
2019 I név

2017.10.27
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2015

2016 I. nev

2016 II. nev  

2016 III.nev

2016 IV.nev 

2017 I. n. év

 2017 II. n. év

 2017 III. n. év

2017 IV. n.év

2018 IV n.év
2018 III. n.év
2018 II. n.ev
2018 I. név 

2019 IV nev
2019 III nev
2019 II nev
2019 I név

2017.10.27
II. Közzétételi egység: Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye 2017.08.15
III. Közzétételi egység: Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
2015. ev

2016. ev

2017. év

2018. év

2019. év

2017.12.05
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Európai Uniós fejlesztések 2017.08.15
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei 2017.08.15
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  Európai Uniós fejlesztések 2017.08.15
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Kozbeszerzesi terv 2016

Közbeszerzési terv 2017

Közbeszerzési összegzések
Közbeszerzés alapján kötött szerződések

 2017.08.15

 Frissítve: 2021.01.20.