Keszthelyi Kórház

köz_archiv

KÖZÉRDEKŰ ADATOK - Archív
 

 1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
 
1. Hivatalos név (teljes név) Keszthelyi Kórház
2. Székhely 8360 Keszthely,
Ady Endre u. 2.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 8360 Keszthely,
Ady Endre u. 2.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) (83) 311-060
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  
6. Központi elektronikus levélcím titkarsag@keszthelyikorhaz.hu
7. A honlap URL-je www.keszthelyikorhaz.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Keszthelyi Kórház TitkárságKeszthely,
Ady Endre u. 2.  
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Titkárság
10. Az ügyfélfogadás rendje Hétköznapokon 9-12
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra


1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) SZMSZ
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
 

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Lásd: Management

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Lásd: Gazdasági ellátás

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
 

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

az intézmény adattal nem rendelkezik

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

az intézmény adattal nem rendelkezik

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

az intézmény adattal nem rendelkezik

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
 

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

az intézmény adattal nem rendelkezik

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

az intézmény adattal nem rendelkezik

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

az intézmény adattal nem rendelkezik

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

az intézmény adattal nem rendelkezik

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
 

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

az intézmény adattal nem rendelkezik

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

az intézmény adattal nem rendelkezik

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

az intézmény adattal nem rendelkezik

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

az intézmény adattal nem rendelkezik

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

az intézmény adattal nem rendelkezik

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

az intézmény adattal nem rendelkezik

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
 

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Tel: (+36 1) 356-1522
aeek@aeek.hu
http://www.aeek.hu/aeek/

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
Tel.: (+361) 356-1522.
Fax: (+361) 375-7253

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

az intézmény adattal nem rendelkezik

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

az intézmény adattal nem rendelkezik

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Hatályos szabályzatok

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

az intézmény adattal nem rendelkezik

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

az intézmény adattal nem rendelkezik

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

NEAK, ANTSZ

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

az intézmény adattal nem rendelkezik

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

az intézmény adattal nem rendelkezik

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

az intézmény adattal nem rendelkezik

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

az intézmény adattal nem rendelkezik

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

az intézmény adattal nem rendelkezik

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

az intézmény adattal nem rendelkezik

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

az intézmény adattal nem rendelkezik

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

az intézmény adattal nem rendelkezik

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

az intézmény adattal nem rendelkezik

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

egészségügyi szolgáltatás

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Házirend

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Térítési és díjszabályzat 1.

Térítési és díjszabályzat 2.

Térítési és díjszabályzat 3.

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Adatvédelmi szabályzat  

Iratkezelési szabályzat

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Térítési és díjszabályzat 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
 

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

az intézmény adattal nem rendelkezik

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

az intézmény adattal nem rendelkezik

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

az intézmény adattal nem rendelkezik

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

az intézmény adattal nem rendelkezik

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
 

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

az intézmény adattal nem rendelkezik

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

az intézmény adattal nem rendelkezik

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

az intézmény adattal nem rendelkezik

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

az intézmény adattal nem rendelkezik

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

az intézmény adattal nem rendelkezik

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

az intézmény adattal nem rendelkezik

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

az intézmény adattal nem rendelkezik

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

az intézmény adattal nem rendelkezik

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

az intézmény adattal nem rendelkezik

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
 

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

az intézmény adattal nem rendelkezik

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

az intézmény adattal nem rendelkezik

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

az intézmény adattal nem rendelkezik

4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

az intézmény adattal nem rendelkezik

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

az intézmény adattal nem rendelkezik

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

az intézmény adattal nem rendelkezik

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

az intézmény adattal nem rendelkezik

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Európai Uniós fejlesztések

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Aktuális

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
 

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

közérdekű adatok megismerése

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Keszthelyi Kórház Titkárság

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

a Főigazgatói Titkárság elérhetőségét a Közérdekű adatokra vonatkozó szabályzat alapján

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Merekva Gusztáv az Intézeti Adatvédelmi Felelős

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

az intézmény adattal nem rendelkezik

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Közérdekű adatok szabályzata

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

az intézmény még nem rendelkezik ilyen adattal

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
 

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

 

Várólista

Lásd: Várólista

ADR Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

 

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 

Alapító Okirat

Alapító okirat

 3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
 

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

ÁNTSZ ápolás szakfelügyeleti ellenőrzések 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
 

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ ellenőrzés 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
 

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

OEP ellenőrzés 2016

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

Szakellátási struktúra(intézeti összesítő) 

ÁNTSZ érvényes működési engedély 2015.év

Hatályos ÁNTSZ műk. engedély 2016-2017év

Hatályos ÁNTSZ műk. eng. 2017.09

Szakellátási struktúra intézeti összesítő (2016-2017)

Fekvő ellátási terület

Fekvő ellátási terület

Aktív fekvőbeteg-szakellátás kapacitás adatai

2016 év , 2017 év

Krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás kapacitás adatai

2016 év

Járóbeteg-szakellátás kapacitás adatai 

2016 év 

Aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítménye

2015 év, 2016 év,

Krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás teljesítménye

2015 év, 2016 év,

Járóbeteg-szakellátás teljesítménye

2015 év, 2016 év,

V. Közzétételi egység: Működési statisztika
 

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk


Beruházási statisztika

 2015 év, 2016 év

 

OSAP  Energiafelhasználási beszámoló

 Letöltés

KSH Környezetvédelmi jelentés

 

Nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi,szabadiős szálláshelyekről

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

 2015 év, 2016 év,

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
 

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 2015 év , 2016 év

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
 

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
 

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2015. év
2016. év I. n.év
2016. év II. n.év
2016. év III. n.év
2016. év IV. n.év

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

 2015. év
2016. év I. n.év
2016. év II. n.év
2016. év III. n.év
2016. év IV. n.év

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 2015. év
2016. év I. n.év
2016. év II. n.év
2016. év III. n.év
2016. év IV. n.év

II. Közzétételi egység: Támogatások
 

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

 

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

 

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

 

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 
III. Közzétételi egység: Szerződések
 

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések 2015

Szerződések 2016

IV. Közzétételi egység: Koncessziók
 

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Európai Uniós fejlesztések

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

 
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
 

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
 Európai Uniós fejlesztések

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv 2015

Közbeszerzési terv 2016

Közbeszerzési összegzések
Közbeszerzés alapján kötött szerződések