Keszthelyi Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Keszthelyi Kórház
Igazgatás, irányítás

Diplomás ápoló/Ápolási igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.09.01-2024.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ápolási igazgató feladatkörébe tartozik – a főigazgató közvetlen irányítása mellett – a közintézmény által nyújtott ápolási tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen: A kórházi ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete. A betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése. A betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés. A betegjogi képviselővel való kapcsolattartás. A közintézmény higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése. A házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése. A közintézményben ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete. A szervezeti és működési szabályzatában meghatározott további feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, diplomás ápoló,egészségügyi menedzser, angol nyelv alap szintű tudása, ápolás-vezetés legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, minőségirányítási rendszermenedzser, minőségirányítás terén végzett- legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, iskola rendszerű és iskola rendszeren kívüli képzésben való szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz,az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó program, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Dr. Kvarda Attila főigazgató részére a titkarsag@keszthelyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Postai úton a pályázatnak a Keszthelyi Kórház címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Ady E. u. 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 35/2019, valamint a munkakör megnevezését: diplomás ápoló.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2019. július 10.